Képzéseink .:. Áldozatsegítési szakterület

Általános információk

Jelentkezés (képzés, vizsga)

Képzési program 2018.


Általános információk

Tisztelt Érdeklődő!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése alapján a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, tisztviselő és ügykezelő (továbbiakban: jelentkező) a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz.

 

Az ügyviteli vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

Az Igazságügyi Minisztérium évente egy vagy két alkalommal szervez vizsgára felkészítő szakmai oktatást (továbbiakban: képzés) és vizsgát.

 

Az ügyviteli vizsga helyét és időpontját a miniszter állapítja meg, – figyelembe véve a jelentkezők számát és a képzés időpontját – és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

 

vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni, a vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

 

Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

 1. áldozatsegítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
 2. áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai,
 3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a közigazgatási eljárási jog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a polgári jog, a polgári eljárási jog, az egészségügyi jog, a társadalombiztosítási jog és a szociális jog főbb szabályai,
 4. büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,
 5. bűnmegelőzési, kriminológiai és viktimológiai alapismeretek,
 6. bűncselekmény után bekövetkező trauma és annak kezelési módja,
 7. hajléktalanellátás alapismeretei,
 8. családsegítő központok szerepe, feladatai,
 9. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
 10. magyar szociálpolitika rendszere, szociális munka alapismeretek,
 11. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
 12. egészségügyi és a társadalombiztosítási ellátórendszerre vonatkozó alapismeretek,
 13. önkormányzati ellátások és szolgáltatások,
 14. ügyviteli és iratkezelési szabályok,
 15. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
 16. jogi segítségnyújtást végző szervezet és feladatai, a jogi segítségnyújtás rendszere és formái.

 

Az ügykezelők a kinevező által az a)-p) pontban felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

 

A vizsgáról a vizsgabizottság tanúsítványt állít ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

 

Amennyiben a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legalább három hónapot - amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

 

 

Jelentkezés (képzés, vizsga)

 

 

A képzésre,  ügyviteli vizsgára jelentkezés: a tisztviselő - munkáltatójával egyeztetve -  egyénileg regisztrál a Jogakadémia honlapján, bejelentkezését követően jelentkezik a választott képzésre/képzésekre vagy az ügyviteli vizsgára is. A jelentkezési határidő az egyes képzéseknél megadott időpont.  

 

A képzések és továbbképzések a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, illetve az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően belső továbbképzésként is nyilvántartásba kerülnek, az eljárás jelenleg egyes képzéseknél még folyamatban van. Amennyiben a tisztviselő tanulmányi pontot is szeretne, a képzést fel kell vetetnie a képzési tervébe, és az NKE VTKI honlapján jelentkeznie kell a meghirdetett eseményre. A belső képzésre való jelentkezési határidő a képzést megelőző nap.

A szakterület egyes képzései, továbbképzései „régiós” szinten kerülnek megszervezésre, az előzetes igények minél teljesebb figyelembevételével.

 

A képzések és az ügyviteli vizsga díja

A képzés és a vizsga a jelentkező számára ingyenes.

 

Az ügyviteli vizsga halasztásának szabályai

A munkáltató a munkakörre előírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

A vizsga elhalasztására csak abban az esetben van lehetőség, ha a jelentkező vizsgakötelezettségét határidőben teljesíteni tudja.

 

A vizsga alóli mentesség szabályai

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

 

Képzési program 2018.

 

 

AZ ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI RENDSZERÉNEK HASZNÁLATA

 

A képzés tartalma: a tisztviselő a gyakorlati kis csoportos képzés során részletesen megismeri az áldozatsegítési ügyviteli rendszer valamennyi funkcióját (áldozatsegítő szolgáltatások és támogatások rögzítése, II. fokú eljárások rögzítése, folyamatot támogató szolgáltatások megismerése, statisztikai lekérdezések, irattárazás, segédanyagok elérhetősége).

 

A képzések helyszíne:          

            Igazságügyi Minisztérium 1145 Budapest Róna u. 135. földszinti tárgyaló

A képzések tartama: 4 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 27 fő

 

A képzések időpontjai:

 

1. csoport

január 3.

9:30-12:40

2. csoport

január 4.

9:30-12:40

3. csoport

január 5.

9:30-12:40

4. csoport

január 8.

13:00-16:10

5. csoport

január 9.

13:00-16:10

6. csoport

január 10.

13:00-16:10

7. csoport

január 11.

13:00-16:10

8. csoport

január 12.

13:00-16:10

9. csoport

január 15.

9:30-12:40

10. csoport

január 16.

9:30-12:40

11. csoport

január 17.

9:30-12:40

12. csoport

január 18.

9:30-12:40

13. csoport

január 19.

9:30-12:40

14. csoport

január 22.

13:00-16:10

 

 

 

 

 

 

Jelentkezhetnek: az áldozatsegítési szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2390-1711-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 4 pont

 

Jelentkezési határidő: 2017. december 17.

 

 

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁVÁ VÁLT SZEMÉLY AZONOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS  - 1*6 óra

 

A képzés tartalma:  az azonosító beszélgetés lefolytatásának bemutatása gyakorlatokon keresztül, az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását, irányítását segítő web alapú rendszer bemutatása gyakorlati képzésen keresztül.

A képzések helyszíne:  Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci u. 62-64., Díszterem        

A képzések időtartama: 6 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 200 fő

 A képzések időpontjai: 1. csoport: 2018. április 11.  9:30-15:00

                                            2. csoport: 2018. április 12. 9:30-15:00

Várjuk az áldozatsegítési szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők jelentkezését

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2352-1709-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 6 pont

 Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI ÜGYVITELI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS  I. MODUL: ÁLDOZATSEGÍTÉS, AZ ÁLDOZATI JOGOK 1*8 óra

 

A képzés tartalma:  A résztvevők megismerik az áldozatsegítés történetét, fogalmát, felismerik a szakterület jelentőségét és el tudják helyezni a nemzetközi összefüggésrendszerben. Anyagi és eljárási jogi ismereteket szereznek az áldozatsegítéssel kapcsolatos joganyagból, valamint az alkalmazni szükséges közigazgatási hatósági eljárási szabályokból. Felismerik és figyelemmel tudnak lenni a traumát átélt áldozatok speciális helyzetére, fel tudják mérni az áldozatok egyéni szükségleteit, képesek megfelelő kommunikációt alkalmazni ennek érdekében. Tisztában vannak a krízis lefolyásával, a stressz jellemzőivel, és felismerik saját belső ellenállásaikat.

A képzések helyszíne:  Igazságügyi Minisztérium 1145 Budapest, Róna u. 135.

A képzések időtartama: 8 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 30 fő

 A képzések időpontja: 2018. június 6., 9:30-16:10

Várjuk az áldozatsegítési szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők jelentkezését, előnyt élveznek akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2062-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 5 pont

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI ÜGYVITELI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS  II. MODUL: ÁLDOZATVÉDELEM, A SÉRTETTI JOGOK 1*8 óra

 

A képzés tartalma:  A résztvevők megismerik az áldozatvédelem fogalmát, és a büntető anyagi és -eljárási jogszabályoknak a sértettekre vonatkozó előírásait. Megismerkednek a resztoratív igazságszolgáltatás fogalomrendszerével, formáival, alapelveivel, valamint a pártfogó felügyelet fontosabb szabályaival. Kriminológiai alapismereteket szereznek több témában, különösen az egyes bűncselekménytípusok sajátos jellemzői kapcsán. Mindezeken túl a rendőrség áldozatvédelmi feladatairól is részletes ismereteket szereznek (bűnmegelőzési hálózat munkája, különleges meghallgató-helyiségek, különleges bánásmódot igénylő sértettek).

A képzések helyszíne:  Igazságügyi Minisztérium 1145 Budapest, Róna u. 135.

A képzések időtartama: 8 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 30 fő

 A képzések időpontja: 2018. június 27., 9:30-16:10

Várjuk az áldozatsegítési szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők jelentkezését, előnyt élveznek akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2063-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 5 pont

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI ÜGYVITELI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS  III. MODUL: ÁLDOZATTÁ VÁLÁS ÉS AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS HATÁRTERÜLETEI 1*8 óra

 

A képzés tartalma:  A résztvevők bűnmegelőzési alapismereteket szereznek, valamint elsajátítják a másodlagos áldozattá válás (szekunder viktimizáció) elkerüléséhez szükséges szempontokat. Képessé válnak felismerni a gyermekbántalmazás és a kapcsolati erőszak kialakulását, veszélyét, sajátosságait, ismerik a jelzőrendszer működését. Ezen túlmenően megismerkednek azon rendszerekkel, amelyek az áldozatsegítés határ- vagy kapcsolódó területeinek tekinthetők (szociális ellátórendszer, egészségügy, társadalombiztosítás, családtámogatások, hajléktalan-ellátás), és azonosítani tudják az együttműködés előnyeit, szükségességét.

A képzések helyszíne:  Igazságügyi Minisztérium 1145 Budapest, Róna u. 135.

A képzések időtartama: 8 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 30 fő

 A képzések időpontja: 2018. szeptember 13., 9:30-16:10

Várjuk az áldozatsegítési szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők jelentkezését, előnyt élveznek akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2064-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 5 pont

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A szakterület munkatársai számára ESETMEGBESZÉLÉS-eket szervezünk régiós és szakterületi bontásban.

Minden egyes helyszínen három képzés valósul meg párhuzamosan (csoportbontásban), az alábbi felosztás szerint kell jelentkezni a képzésekre, és csak egy képzésre. Kérjük a munkatársakat, hogy

kizárólag áldozatsegítési szakterületen tevékenykedők  az

ÁLDOZATSEGÍTÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE – ESETMEGBESZÉLÉS (PM-2273-1703-BS)

mindkét szakterületen (áldozatsegítési és jogi segítségnyújtási) tevékenykedők az

ÁLDOZATSEGÍTÉSI ÉS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE – ESETMEGBESZÉLÉS (PM-2426-1802-BS)

kizárólag Jogi segítségnyújtási szakterületen tevékenykedők a

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE – ESETMEGBESZÉLÉS (PM-2267-1703-BS)

című képzésre jelentkezzenek.

 

Az esetmegbeszélések tartalma:  konkrét esetek feldolgozása, a jó gyakorlatok megismertetése, ezzel az országosan egységes módszertani gyakorlat kialakítása és fenntartása válik lehetővé. A képzésben résztvevők meglévő kompetenciáinak továbbfejlesztése történik és szükség szerint konzultációs lehetőséget nyújt a tisztviselők számára.

A képzések időtartama: 8 óra

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 8 pont

A képzések helyszíne és időpontja:

Pécs, 2018. szeptember 5. 9:30-16:10 - 7630 Pécs, József Attila u. 10.

Miskolc, 2018. október 3. 9:30-16:10 - 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. 

Budapest, 2018. október 10. 9:30-16.10 - 1056 Budapest, Váci u. 62-64.

Veszprém, 2018. október 17. 9:30-16:10 - 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

 

Az egyes képzési helyszínekre az alábbi beosztás szerint várjuk a tisztviselőket:

Budapest: 

Bács-Kiskun megye

Budapest Főváros

Békés megye

Csongrád megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

 

Miskolc:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 

Pécs:

Baranya megye

Tolna megye

Somogy megye

 

Veszprém:

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJA

 

Helyszín: Igazságügyi Minisztérium 1145 Budapest, Róna u. 135.

A vizsgák időpontja: 2018. november 5. (max létszám: 40 fő)

                                     2018. november 6. (max létszám: 40 fő)

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a képzések és az ügyviteli vizsga helyszíne és az időpontja változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos kérdése esetén keresse munkatársunkat:

 

Piukovics Éva

képzési szakreferens

Tel: +36 (62) 795 096; +36 (70) 685 3704

E-mail: eva.piukovics@im.gov.hu

 

 

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: