Képzéseink .:. Igazságügyi szakértők

Általános információk

Jelentkezés (képzés, vizsga)

Jogi oktatás és vizsga


Általános információk

Képzési kötelezettség:

A névjegyzékben még nem szereplő igazságügyi szakértő-jelölt számára a következő képzés kötelező:

- első jogi képzés (2 napos)

- első jogi képzést követő vizsga (amennyiben nem rendelkezik mentességgel)

 

A névjegyzékbe felvételt nyert igazságügyi szakértő 2 évente köteles részvétellel továbbképzési kötelezettségét teljesíteni az igazságügyi szakértők jogi továbbképzésén. A jogi továbbképzés nem jár vizsgakötelezettséggel, jelenléttel teljesítendő.

 

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 15. § (1) bekezdése alapján az igazságügyi szakértő részére a rendszeres jogi oktatáson való részvétel kötelező, nincs felmentési lehetőség.

 

Az igazságügyi szakértői jogi oktatásra és vizsgára vonatkozó részletes szabályokat az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A Szaktv. és a Rendelet értelmében tehát az igazságügyi szakértő a névjegyzékbe való felvételét megelőzően köteles első alkalommal a jogi oktatásra jelentkezni, és - a mentesülés esetét kivéve - annak elvégzését követően a jogi vizsgát letenni. Az igazságügyi szakértő köteles a jogi vizsga letételét követően kétévente továbbképzésen részt venni. Tehát az első jogi képzésen való részvétel, valamint a mentesülési feltételeket kivéve a vizsga letétele a névjegyzékbe vételt megelőzően kötelező.

 

A Rendelet alapján az első képzés, illetve a rendszeres továbbképzés elvégzése alól felmentés nem adható, csak az első képzést követő vizsga alól lehetséges mentességet szerezni.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szaktv. 13. § (1) bekezdésének g) pontja szerint az igazságügyi szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha képzési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Jelentkezés (képzés, vizsga)

A jelentkezés szabályai

A jogi oktatásra és vizsgára, illetve a továbbképzésre történő jelentkezést a honlap címoldalán a regisztrációs felületen tudja megkezdeni.

 

A képzésre a jelentkezés 2 héttel a képzés napja előtt zárul.

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban egyéb kérdése merül fel, telefonon vagy e-mailben keresse munkatársainkat.

 

A jogi továbbképzés nem jár vizsgakötelezettséggel, jelenléttel teljesítendő.

 

Az első képzések és a vizsga helyszíne Szeged, kérjük ennek figyelembe vételét a jelentkezés során.

Tekintettel arra, hogy a továbbképző tanfolyamok országszerte több helyszínen, illetve több időpontban kerülnek megszervezésre, a jelentkezésnek tartalmaznia kell a kért helyszínt és időpontot.

Előfordulhat, hogy a kérelmezőt a Jogakadémia a kérelemtől eltérő időpontra osztja be, amennyiben az adott időpontra túljelentkezés van, vagy a tanfolyam a megfelelő számú jelentkező hiányában nem kerül megtartásra.

 

A tanfolyam és a vizsga díja

Az első jogi oktatás részvételi díja 15.000 Ft, a jogi vizsga díja 15.000 Ft, a rendszeres továbbképzés díja pedig 10.000 Ft.

 

Tájékoztató a képzés/vizsga díjának befizetéséről

A képzésre történő jelentkezést követően a rendszer kiküld Önnek egy visszaigazolást, amely tartalmazza a tájékoztatót a befizetés módjáról, valamint a számla kiállításához szükséges díjbekérőt.

A befizetés és a befizetés igazolásának határideje: a vizsga/képzés (kezdő) napját megelőző 14. nap.

 

A vizsga/képzés összegét az alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

 

Igazságügyi Minisztérium
Magyar Államkincstár
10032000-01397136-00000000

 

közlemény rovatban fel kell tüntetni:

- a jelentkező nevét,

- a regisztráció során kapott azonosító kódját,

- a képzés/vizsga dátumát,

- a díjbekérő bizonylat számát (ld. a díjbekérőn)

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentkezése akkor kerül elfogadásra, amennyiben a visszaigazolás mellékleteként megküldött díjbekérőn megjelölt összeget befizette

A tényleges befizetés beérkezését követően, amennyiben számlát igényelt, a díjbekérő szerint történik a számla kiállítása és megküldése a jelentkező részére.

Kérjük, hogy a díj befizetéséről szóló igazolást vagy annak másolatát a képzésen a Jogakadémia munkatársának szíveskedjék átadni.

Tájékoztatjuk, hogy késedelmes befizetés esetén nem áll módunkban biztosítani a vizsgán/képzésen való részvételt.

 

Amennyiben a befizetéssel, számlázassal kapcsolatos kérdés adódna, az illetékes munkatárs elérhetősége:

Oláh Lászlóné

laszlone.olah@im.gov.hu

06-1-896-5988

 

A tanfolyam és vizsga helyszíne, időpontja

A jogi oktatásra és vizsgára, illetve a továbbképzésre a kérelem alapján a Jogakadémia hivatalból osztja be a jelentkezőt, amelynek helyszínéről és időpontjáról értesítést küld két héttel az adott képzés időpontját megelőzően. A vizsga rendszerint három héttel követi a tanfolyamot.

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelentkezési kérelmet az adott oktatást megelőző két héten belül már nem áll módunkban elfogadni, így kérjük, hogy jelentkezésüket erre tekintettel juttassák el a Jogakadémiához.

A képzésről való részletes tájékoztatót (helyszín, tematika, időpontok) körülbelül 2 héttel a képzés napja előtt, a jelentkezés lezárultát követően küldi ki a Jogakadémia a résztvevőknek.

 

A halasztás szabályai

A tanfolyam, illetve a vizsga időpontjának elhalasztása 6.000 Ft halasztási díj megfizetése mellett, legfeljebb egyszer, írásban kérhető. A halasztási kérelemhez mellékelni kell a halasztási díj megfizetéséről szóló igazolást.

Nem kell halasztási díjat fizetni abban az esetben, ha a halasztást a kérelmező a tanfolyam, illetve vizsga kitűzött időpontjáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kéri.

Amennyiben a halasztási kérelem előterjesztésére a kitűzött időpontot megelőző 8 napon belül kerül sor, úgy a halasztási díj megfizetése mellett a tanfolyam, illetve vizsga díját ismételten meg kell fizetni.

A vizsga halasztásánál kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy a vizsgára kötelezettnek a vizsgát az első képzés első alkalommal történő elvégzését követő 90 napon belül le kell tennie.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a következő tanfolyamra, illetve vizsgára való beosztásra csak erre irányuló kifejezett írásbeli kérelem esetén van lehetőség, az nem automatikus.

 

A jogi vizsgáról

A vizsga szóbeli, amelynek tananyaga a tanfolyamon kerül kiosztásra. A szóbeli vizsgán az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság három tagjából álló bizottság előtt kell számot adni a tanfolyam elvégzése során megszerzett ismeretekről.

Ha a szakértő a vizsgán nem felel meg, lehetőség van a vizsga megismétlésére, ennek érdekében ismételten - térítésmentesen - kérheti a beosztását a tanfolyamra. A jogi vizsgát az első képzés elvégzését követő 90 napon belül kell letenni.

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 2006. január 1-jét megelőzően bejegyzett és vizsgára kötelezett szakértők a fentiektől eltérően csak írásbeli vizsgát tesznek.

 

A vizsga alóli mentesség szabályai

A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján - az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel

iránt 2009. október 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében – mentesül a vizsga alól az, aki

  1.  jogász szakképzettséggel, vagy
  2.  jogi szakokleveles közgazdász szakirányú szakképzettséggel, vagy
  3.  jogi szakokleveles mérnök szakirányú szakképzettséggel, vagy
  4. jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakirányú szakképzettséggel, vagy e) jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettséggel, vagy
  5. kriminalisztikai szakember szakirányú szakképzettséggel,
  6. egészségbiztosítás szakvizsgával

 rendelkezik.

 

A Rendelet 27. § (4) bekezdése alapján - a fenti mentesülési feltételeken túlmenően - mentesül továbbá a vizsga alól az, aki 2006. január 1-jét megelőzően került felvételre az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, ha

a) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban az alapképzéshez kapcsolódó végzettség megszerzése vagy az azon túl előírt, a szakterületnek megfelelő szakirányú továbbképzés során legalább egy félévnek megfelelő oktatási időszak alatt jogi ismeretek oktatásában is részesült és eredményes vizsgát tett, vagy

b) a Rendelet 5. § (1) bekezdésében felsorolt szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy

c) a végzettségének és szakképzettségének megfelelő területen tudományos fokozatot szerzett, vagy

d) 2006. január 1-jét megelőzően több mint 10 éve igazságügyi szakértőként működik.

 

A mentesülési feltétel meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát a szakértőnek az első képzésre történő jelentkezési kérelme előterjesztésével egyidejűleg kell benyújtania az Igazságügyi Minisztériumhoz. A miniszter a mentesülési feltételek meglétéről a mentesülés iránti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül dönt, és valamely feltétel fennállása esetén a szakértőt mentesíti a vizsga alól, ellenkező esetben kötelezi a vizsga letételére.

 

A Rendelet szerint a miniszter az 5. § (3) bekezdésében foglalt mentesülésről szóló döntését elektronikus úton haladéktalanul megküldi a Jogakadémia részére.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Felügyeleti Főosztályának elérhetőségei:

iffo@im.gov.hu

06-1-795-2342

06-1-795-4920

Jogi oktatás és vizsga

Igazságügyi szakértők jogi oktatása és vizsgája 2018. évben

 

A képzések minden alkalommal 9.00 órakor kezdődnek.

Első képzés időpontok, Szeged helyszínnel:

Oktatás díja: 15.000 Forint

 

január 25-26.

március 22-23.

július 5-6.

szeptember 20-21.

november 8-9.

 

 

Vizsga időpontok, Szeged helyszínnel:

Vizsga díja: 15.000 Forint

 

február 14.

április 11.

május 23.

július 25.

október 10.

november 28.

 

Továbbképzés időpontok és helyszínek:

Továbbképzés díja: 10.000 Forint

 

Budapest:

március 8.

május 17.

június 13.

szeptember 13.

október 18.

november 23.

december 6.

 

Debrecen:

október 25.

 

Győr:

november 15.

 

Kecskemét:

szeptember 27.

 

Miskolc:

június 7.

 

Pécs:

április 26.

 

Szeged:

május 24.

november 29.

 

Veszprém:

április 19.

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: