Képzéseink .:. Pártfogó felügyelői szakterület

Általános információk

Jelentkezés (képzés, vizsga)

Képzési program 2018.


Általános információk

Tisztelt Érdeklődő!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése alapján a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, tisztviselő és ügykezelő (továbbiakban: jelentkező) a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz.

 

Az ügyviteli vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

Az Igazságügyi Minisztérium évente egy vagy két alkalommal szervez vizsgára felkészítő szakmai oktatást (továbbiakban: képzés) és vizsgát.

 

Az ügyviteli vizsga helyét és időpontját a miniszter állapítja meg, – figyelembe véve a jelentkezők számát és a képzés időpontját – és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

 

vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni, a vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

 

A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei

 1. pártfogó felügyelői ismeretek: a környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény készítése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, a közérdekű munka végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, megelőző pártfogás végrehajtása, az utógondozás végrehajtása,
 2. pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezet felépítése, feladatai,
 3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális jog főbb szabályai,
 4. büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,
 5. áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek,
 6. kriminológiai alapismeretek,
 7. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
 8. szociális munka alapismeretek,
 9. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
 10. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
 11. ügyviteli és iratkezelési szabályok.

 

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők az a)-k) pontban meghatározott vizsgatárgyakból, ezen belül az iratkezelési ismeretek keretében a szükséges számítógépes ismeretekből is, a pártfogó felügyelői asszisztensek az a)-e) pontban, valamint k) pontban meghatározott vizsgatárgyakból, az ügykezelők a kinevező által az a) és b), valamint k) pontban felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

 

A vizsgáról a vizsgabizottság tanúsítványt állít ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

 

Amennyiben a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legalább három hónapot - amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

 

 

Jelentkezés (képzés, vizsga)

 

A képzésre,  ügyviteli vizsgára jelentkezés: a tisztviselő - munkáltatójával egyeztetve -  egyénileg regisztrál a Jogakadémia honlapján. Bejelentkezését követően jelentkezik a választott képzésre vagy az ügyviteli vizsgára is a képzésnél megadott határidőig.

 

A képzések és továbbképzések a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, illetve az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően belső továbbképzésként is nyilvántartásba kerültek. Amennyiben a tisztviselő tanulmányi pontot is szeretne, a képzést fel kell vetetnie a képzési tervébe, és az NKE VTKI (ProBono) honlapján jelentkeznie kell a meghirdetett eseményre. A belső képzésre való jelentkezési határidő a képzést megelőző nap.

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a helyszín és az időpont változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzés és az ügyviteli vizsga díja

A képzés és a vizsga a jelentkező számára ingyenes.

 

Az ügyviteli vizsga halasztásának szabályai

A munkáltató a munkakörre előírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

A vizsga elhalasztására csak abban az esetben van lehetőség, ha a jelentkező vizsgakötelezettségét határidőben teljesíteni tudja.

 

A vizsga alóli mentesség szabályai

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

Képzési program 2018.

 

SZUPERVÍZIÓ PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK SZÁMÁRA - 4*6 óra

 

A képzés tartalma: a képzésen a résztvevők által hozott konkrét esetek és szituációk tréning jellegű feldolgozása történik, amely a verbalitásra épít, és amelyet relaxációs és/vagy művészetterápiás eszközök támogatnak. Az alkalmazott módszerek, eszközök lehetőséget biztosítanak az érzések beazonosítására, kimondására és a csoport reflexiói segítik probléma több szempontú átgondolását

1. csoport képzési időpontjai:     2018. március 29., 9:30-14:45

                                                   2018. június 27., 9.30-14:45

                                                   2018. szeptember 13. 9:30-14:45

                                                   2018. november 21. 9:30-14:45

 

2. csoport képzési időpontjai:     2018. április 4., 9:30-14:45

                                                   2018. június 28., 9.30-14:45

                                                   2018. október 4. 9:30-14:45

                                                   2018. november 28.  2018. november 29. 9:30-14:45

 

A képzés helyszíne: 1145 Budapest, Róna u. 135., Igazságügyi Minisztérium

A képzés időtartama: 4*6 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 16 fő

Jelentkezhetnek: pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2395-1801-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 23 pont

Jelentkezési határidő: 2018. március 10.

 

 

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI AZONOSÍTÁSÁNAK RENDJE, MÓDSZERTANA - 1*4 óra

 

A képzés tartalma: az azonosító beszélgetés menetének gyakorlatokon keresztül történő bemutatása, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását, irányítását segítő web alapú rendszer ismertetése.

A képzések helyszíne:  Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci u. 62-64., Díszterem         

A képzések időtartama: 4 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 250 fő

 A képzések időpontjai:       1. csoport: 2018. április 18. 9:30-12:45

                                            2. csoport: 2018. április 19. 9:30-12:45

Várjuk a pártfogó felügyelői szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és a kizárólag jogi segítségnyújtási szakterület tisztviselőinek (aki áldozatsegítési feladatokat is ellát, ők Az emberkereskedelem áldozatává vált személy azonosítására irányuló eljárás című képzésre szíveskedjenek jelentkezni)  jelentkezését

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2392-1711-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 4 pont

 Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI XC. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ÉS A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOK - 1*6 óra

 

A képzés tartalma:  A szakterületen tevékenykedők megismerik a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezéseit, a pártfogó felügyelői tevékenységre vonatkozó jogszabályi változásokat és részletszabályokat. A képzés elősegíti a hatékony és magas színvonalú feladatellátást és az országosan egységes gyakorlat kialakítását.

A képzések időpontjai:    1. csoport: 2018. május 9., 9:30-15:00

                                        2. csoport: 2018. május 10., 9:30-15:00

A képzések helyszíne:  Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci u. 62-64., Díszterem          

A képzések időtartama: 6 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 200 fő

Várjuk a pártfogó felügyelői szakterületen feladatot ellátó tisztviselők jelentkezését

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2396-1801-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 4 pont

 Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS I. MODULJA, ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK - 16 óra

 

A képzés tartalma:  a továbbképzési programban a pártfogó felügyelői szakterület ügyviteli vizsgájához kapcsolódó általános jogi ismeretek fejlesztésére kerülne sor. A képzés keretében hangsúlyosan a büntető anyagi- és eljárási jog, valamint a büntetés-végrehajtási jog jelenik meg, kiegészülve az alkotmányjog és a szociális jog szakterületet leginkább érintő szabályaival.

A képzés időpontja: 2018. május 14-15.

A képzés helyszíne:  Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.       

A képzés időtartama: 16 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 30 fő

Várjuk a pártfogó felügyelői szakterületen feladatot ellátó tisztviselők jelentkezését, előnyt élveznek az ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2059-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS II. MODULJA, SPECIÁLIS ISMERETEK - 16 óra

 

A képzés tartalma:  a továbbképzési programban a pártfogó felügyelői szakterület ügyviteli vizsgájához kapcsolódó egyéb ismeretek fejlesztésére kerül sor. A képzés tartalmazza az áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek, kriminológiai alapismeretek, gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek, szociális munka alapismeretek, addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek, adatvédelmi, statisztikai alapismeretek átadását.

A képzés időpontja: 2018. június 19-20.

A képzés helyszíne:  Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.       

A képzés időtartama: 16 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 30 fő

 Várjuk a pártfogó felügyelői szakterületen feladatot ellátó tisztviselők jelentkezését, előnyt élveznek az ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2060-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS III. MODULJA, GYAKORLATI ISMERETEK - 16 óra

 

A képzés tartalma:  képzés keretében a környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény készítése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, a közérdekű munka végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, megelőző pártfogás végrehajtása, valamint a szabálysértési- és büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek kerülnek átadásra. Továbbá a képzés részét képezi az ügyviteli és iratkezelési szabályokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása is. 

A képzés időpontja: 2018. szeptember 10-11.

A képzés helyszíne:  Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.       

A képzés időtartama: 16 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 30 fő

 Várjuk a pártfogó felügyelői szakterületen feladatot ellátó tisztviselők jelentkezését, előnyt élveznek az ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2061-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS SZERVEZÉSE, ELLENŐRZÉSE - PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 1*6 óra

 

A képzés tartalma:  a közérdekű munka büntetés végrehajtására vonatkozó gyakorlati tapasztalatok összegzése, egyes megyei pártfogó felügyelői szolgálatok jó gyakorlatainak, tapasztalatainak bemutatása.  A gyakorlatban felmerült problémák és a szakterületet érintő jogszabályváltozások áttekintése.

A képzések időpontjai:    1. csoport: 2018. május 24., 9:30-15:00

                                        2. csoport: 2018. november 22., 9:30-15:00

A képzések helyszíne:  1145 Budapest, Róna u. 135., Igazságügyi Minisztérium        

A képzések időtartama: 6 óra

Csoportonkénti maximális létszám: 25 fő

Várjuk a pártfogó felügyelői szakterületen feladatot ellátó tisztviselők jelentkezését

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2266-1703-BSMegsz

erezhető belső tanulmányi pontok száma: 6 pont

 Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJA

 

A vizsga időpontja: 2018. november 9.  2018. november 12. (max létszám: 40 fő)

Helyszín: 1145 Budapest Róna u. 135., Igazságügyi Minisztérium 

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

 

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a képzések és az ügyviteli vizsga helyszíne és az időpontja változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

A képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos kérdése esetén keresse munkatársunkat:

 

Piukovics Éva

képzési szakreferens

Tel: +36 (62) 795 096; +36 (70) 685 3704

E-mail: eva.piukovics@im.gov.hu

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: