Történet

A Kormány 2014-ben fogadta el igazságügyi politikájának meghatározó elvi kereteit és célkitűzéseit. Az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII.5.) Korm. határozatával a Kormány elkötelezte magát aziránt, hogy a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödése érdekében további lépéseket tesz, elősegíti az igazságügyi szervezetrendszerrel történő hatékony együttműködést és a velük való kapcsolattartás folyamatos biztosítását. A Kormány igazságügyért felelős tagjaként az igazságügyi miniszter és az általa vezetett minisztérium kiemelkedő szerepet tölt be a tág értelemben vett igazságszolgáltatás jogalkalmazási hatékonyságának, szakmai színvonalának növelésén keresztül a társadalmi közbizalom, az igazságszolgáltatásba vetett állampolgári bizalom erősítése. Kiemelkedő fontossággal bír a miniszter jogi segítségnyújtásért való felelőssége, a bírósági végrehajtókkal, a polgári jogi közvetítői tevékenységgel, a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a bírósági végrehajtók és a végrehajtási ügyintézők szakvizsgája, szakmai továbbképzése, az igazságügyi szakértők szakmai vizsgája alapvető szabályainak és feltételeinek meghatározása.

 

Az Igazságügyi Minisztérium és az irányítása alá tartozó Igazságügyi Hivatal elsődleges felelősséggel tartozik azért, hogy az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrend képviselői magas színvonalon segítsék elő az igazságszolgáltatás hatékony működését. E cél megvalósításának érdekében egy országos képzési, továbbképzési centrum létrehozásának koncepciója került kidolgozásra, majd megvalósításra 2015. szeptemberétől. A célkitűzések megvalósításához a szervezeti kereteket az Igazságügyi Hivatal biztosítja az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája számára. Kiemelt célunk a tudományos vizsgálatokon alapuló elméleti és szimulált gyakorlati képzések biztosítása, ezáltal a bírói igazságszolgáltatói hatalom hatékony működésének, a hozott ítéletek végrehajtásának elősegítése, a mediációs lehetőségeknek a minél szélesebb körben történő kihasználása. A tudományos vizsgálatokon alapuló elméleti és gyakorlati képzés hátterét a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara biztosítja a 2015 nyarán az Igazságügyi Minisztérium és az Igazságügyi Hivatal, a Szegedi Tudományegyetem, valamint annak Állam-és Jogtudományi Kara által kötött együttműködési megállapodás keretei között.

 

A Jogakadémia egységes szemléletű szakmai és hivatás-erkölcsi képzéseket, illetőleg továbbképzéseket szervez a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó családi vagyonfelügyelők, az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére.

 

A Jogakadémia létrejöttének célja többek között az, hogy az eddig szétaprózott vagy éppen hiányzó képzéseket, egységes szemléletű, szakmai, hivatáserkölcsi képzésekkel fejleszteni, kiegészíteni, pótolni lehessen. A képzések, továbbképzések célcsoportjait tekintve elsődleges az egységes jogalkalmazási tevékenység összhangjának megteremtése, a naprakész tudás biztosítása, valamint a jogszabályi változások nyomon követése. Ezáltal esély nyílhat arra, hogy a tisztességes eljárás, a szakszerűség, a hatékonyság követelményrendszerének érvényesülésével erősödhessen az igazságszolgáltatás iránti közbizalom.

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: